Pravila privatnosti

Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner (dalje u tekstu: Voditelj obrade), kao Voditelj obrade poštuje i uvažava privatnost svakog posjetitelja naših web stranica te u nastavku ovih pravila privatnosti pruža sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka.
Ova Pravila privatnosti odnose se na podatke koji se prikupljaju  korištenjem web stranice http://www.reakvarner.hr/ te na određene druge aktivnosti obrade osobnih podataka koje provodi ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner.

Voditelj obrade osobnih podataka: 
Regionalna energetska agencija Kvarner, Ciottina 17b/1, 51000 Rijeka, OIB: 89507194620
Tel: 051/631 847; e-mail: info@reakvarner.hr
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Vedran Krušvar, prof., tel: 051/631 800; e-mail: zahtjevi@reakvarner.hr

1. Kolačići
Za više obavijesti o prikupljanju Vaših osobnih podataka putem kolačića (cookiesa) upućujemo Vas na našu Politiku kolačića.

2. Podaci koji se obrađuju temeljem privole kao pravne osnove:
1) Podaci iz upita postavljenog putem rubrike „Kontakti“:  ime i prezime, telefon, e-mail i drugi osobni podaci koje sam korisnik upiše u polje „Poruka“
Svrha obrade je omogućavanje posjetiteljima web stranice da njenim putem stupe u kontakt sa Voditeljem obrade  i postave upite vezane uz djelatnost. Svojevoljnim i dobrovoljnim upisom svojih osobnih podataka i  označavanjem polja „Suglasan sam s obradom osobnih podataka koje sam naveo u upitu u skladu s točkom 2. stavkom 1. Pravila privatnosti“,  izražavate jasnu privolu s obradom osobnih podataka u skladu s odredbama ove točke. 

2) Podaci koji se mogu prikupljati na događanjima koje organizira Voditelj obrade: ime i prezime, fizički lik osobe i/ili glas sadržan u fotografijama i snimkama s događanja
Svrha obrade je informiranje javnosti o djelovanju Voditelja obrade. Privola sa svim obavijestima o obradi za ovu vrstu obrade se prikuplja pismeno prije obrade podataka. 

3) Podaci koji se prikupljaju za posebne programe, ankete i sl.:  ime i prezime, e-mail adresa i drugi osobni podaci prilagođeni potrebama pojedinačnog programa o čemu će ispitanici biti informirani u tekstu privole prije početka obrade podataka;
Povlačenjem privole se Vaši osobni podaci neće dalje obrađivati u gore navedene svrhe, što međutim ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. U svakom trenutku imate pravo na povlačenje privole.

3. Podaci koji se obrađuju temeljem nužnosti obrade za izvršenje ugovora ili radi poduzimanja radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora kao pravne osnove:
1) Podaci iz natječaja za projekte iz područja djelatnosti Voditelja obrade: ime i prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona, kao i svi drugi osobni podaci koji su neophodni za provođenje pojedinačnog projekta na koji se prijavljuje te koji su sadržani u obrascu za prijavu.
Svrha obrade jest utvrđivanje udovoljava li ispitanik uvjetima iz natječaja, a pravna osnova obrade je sklapanje, odnosno izvršenje ugovora na zahtjev ispitanika, zakonska obveza Voditelja obrade ili legitimni interes.

2) Podaci prikupljeni radi zaposlenja sukladno javnom natječaju: 
a) kontaktni podaci: ime i prezime, e-mail, broj telefona, broj mobitela, broj faxa, poslovna adresa, adresa za dostavu
b) osobni podaci ispitanika sadržani u životopisu kojim se prijavljuje kao tražitelj zaposlenja: podaci o obrazovanju, o radnom iskustvu, o karakternim osobinama i vlastitim kvalitetama, kao i svaki drugi osobni podatak kojeg ispitanik odluči uvrstiti u vlastiti životopis 

Svrha obrade je odlučivanje o podobnosti kandidata za popunjavanje otvorenog radnog mjesta u Agenciji  te kontaktiranje ispitanika radi poziva na razgovor ili dobivanje drugih obavijesti u svrhu popunjavanja radnog mjesta.

4. Podaci koji se obrađuju temeljem zakonskih obveza 

1) Podaci članova Upravnog vijeća, čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica Voditelja obrade: ime, prezime i kontaktni podaci gore navedenih osoba. 
Svrha obrade je pružanje javnosti mogućnost uvida u rad ustanove, a pravna osnova obrade osobnih podataka je zakonska obveza iz Zakona o pravu na pristup informacijama. 

2) Podaci gospodarskih subjekata vezani uz obvezu objavljivanja Voditelja obrade kao javnog naručitelja: osobni podaci osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta koji dostavlja ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem Voditelju obrade kao javnom naručitelju
Svrha obrade je provedba pravilnog postupka javne nabave, a pravna osnova obrade osobnih podataka je zakonska obveza sadržana u Zakonu o javnoj nabavi. 

Prema Zakonu o proračunu sva plaćanja Voditelja obrade provode se putem Riznice Primorsko- goranske županije te se svi podaci potrebni za izvršenje plaćanja ustupaju županiji putem rizničnog sustava.

5. Način obrade

Podaci se obrađuju uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite  osobnih podataka. Pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka podataka: backup, firewall, antivirus.

Podaci se mogu ustupiti primateljima osobnih podataka, izvršiteljima obrade - u naravi vanjski računovodstveni servis, informatički servis i servis za održavanje web stranice te Primorsko-goranska županija kao osnivač koji raspolaže jedinstvenim rizničnim računom. Podaci se ne iznose iz Europske unije.

6. Razdoblje pohrane

Podaci koji se obrađuju temeljem privole se pohranjuju na razdoblje od pet godina od isteka godine u kojoj je privola prikupljena ili do povlačenja privole, ako  pojedinom obavijesti uz privolu nije drugačije određeno.

Podaci prikupljeni radi zaposlenja sukladno javnom natječaju se pohranjuju najduže na razdoblje od 5 godina od dana otvaranja natječaja. Tražiteljima zaposlenja koji upućuju svoje molbe za zaposlenje dok nije raspisan javni natječaj za zaposlenje u ustanovi Regionalna energetska agencija Kvarner, neće se obrađivati osobni podaci, već će se takve molbe bez odgađanja izbrisati iz sustava.

Podaci koji se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju na ovoj web stranici se pohranjuju do ispitanikovog gubitka statusa člana Upravnog vijeća, čelnika tijela ili voditelja ustrojstvene jedinice, nakon kojeg se trenutka bez odgađanja uklanjaju.

Podaci koji se obrađuju temeljem zakonske obveze iz Zakona o javnoj nabavi se pohranjuju u razdoblju od četiri godine od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno ukoliko je trajanje ugovora duže od tri godine na razdoblje pohrane od tri godine od dana izvršenja ugovora.

7. Prava ispitanika u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka
U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:
  • Pravo na pristup osobnim podacima    
  • Pravo na ispravak 
  • Pravo na brisanje 
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka 
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu 
  • Pravo na prenosivost podataka 
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR - 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr. 
Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Regionalne energetske agencije Kvarner navedenu u rubrici Voditelj obrade osobnih podataka.