Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2019. godinu

Temeljem članka 28. stavaka 1., 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), objavljuje se Plan nabave ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2019. godinu. 
Plan nabave objavljen je i 
u Elektroničkom oglasniku javne nabave na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/


Javni naručitelj Regionalna energetska agencija Kvarner, sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16), objavljuje da je u sukobu interesa s gospodarskim subjektom REA Kvarner d.o.o., Ciottina 17b, 51000 Rijeka, OIB:12082034725.Privici:
Plan nabave Regionalne energetske agencije Kvarner za 2019. godinu