23.09.2016

REA Kvarner na drugom sastanku SIMPLA partneraU Zaragozi je 20. i 21. rujna, pod domaćinstvom Istraživačkog centra za energetske resurse i potrošnju CIRCE održan drugi sastanak partnera H2020 projekta SIMPLA na kojemu su kao hrvatski partneri sudjelovali predstavnici Istarske županije i REA-e Kvarner.

Prvi dan sastanka bio je posvećen pregledu dosad odrađenih aktivnosti, s naglaskom na tematske fokus radionice održane u svim uključenim regijama, a koje su tijekom lipnja i srpnja održane i u Primorsko-goranskoj te Istarskoj županiji. Drugi dan sastanka raspravljalo se o tekućim administrativnim i financijskim pitanjima te aktivnostima po radnim paketima WP4 (Jačanje kapaciteta) i WP7 (Komunikacija i diseminacija).

Predstavnica REA-e Kvarner kao tehničkog partnera te voditelja radnog paketa, predstavila je prvi nacrt edukacijskog programa namijenjenog predstavnicima jedinica lokalne samouprave, a koji će se provoditi u svim uključenim regijama, s ciljem jačanja kapaciteta u području integriranog strateškog planiranja te usklađivanja Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP-ova) i Planova održive urbane mobilnosti (SUMP-ova).

Pokretanje edukacijskog programa i javni poziv za sudionike (predstavnike JLS) planira se početkom 2017. godine, a sve relevantne informacije bit će objavljene na mrežnim stranicama projekta.
 

Privici:
SIMPLA 2. projektni sastanak - objava za medije