5. sjednica Upravnog vijeća

5. sjednica Upravnog vijeća - poziv

5. sjednica Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner - zaključci

Dana 28. siječnja 2022. godine održana je 5. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su donijeti sljedeći zaključci:
  1. Usvaja se zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. siječnja 2022. godine.
  2. Utvrđuje se realizacija svih zaključaka 3. i 4. sjednice Upravnog vijeća održanih dana 21. prosinca 2021. godine i 20. siječnja 2022. godine.
  3. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Regionalne energetske agencije Kvarner u 2021. godini te se donose sljedeće odluke:
  1. Odluka o donošenju Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana rada i financijskog plana ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner u 2021. godini.
  2. Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za 2021. godinu.
  3. Odluka o utvrđivanju prijedloga korištenja neutrošenih sredstava u 2021. godini ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner.
  4. Izvješće o radu Upravnog vijeća ustanove Regionalna energetska agencije Kvarner u 2021. godini.
  1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju ustanove Regionalna energetska agencija Kvarner za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.