IZRADA OSTALIH ENERGETSKIH STATEGIJA, PLANOVA I MJERA

Uz zakonom propisanu izradu trogodišnjih Akcijskih planova energetske učinkovitosti i Godišnjih planova energetske učinkovitosti za osnivača, Primorsko-goransku županiju, te Akcijskih planova energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama za jedinice lokalne samouprave na području županije, agencija je u okviru  različitih inicijativa i EU projekata izradila i nekoliko tematskih/sektorskih energetskih planova, kao što su primjerice:
  • Energetski plan Lučke uprave Rijeka (EU projekt GREENBERTH, 2015.)
  • Plan nisko-ugljičnog transporta i mobilnosti – Rijeka (obuhvaća lučko područje grada Rijeke, EU projekt LOCATIONS, 2019.)
  • Plan nisko-ugljičnog transporta i mobilnosti – Dubrovnik (obuhvaća lučko područje grada Dubrovnika, EU projekt LOCATIONS, 2019.)