08.03.2023

Do kraja prvog kvartala 2023. godine očekuje se objava poziva za energetsku obnovu zgrada javnog sektora

Dana 7. ožujka 2023. godine, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine najavilo je objavu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“. U cijelosti prenosimo informaciju o Pozivu koja je objavljena na stranicama Ministarstva:

Objava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ planirana je do kraja I. kvartala 2023. godine, za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO-a osigurana alokacija nešto viša od 39 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.

Pritom ističemo kako će modalitet ovog Poziva biti privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 60 dana, a potom će se svi zaprimljeni/podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova. Podnošenje projektnih prijedloga bit će putem informacijskog sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora neoštećenih u potresu, koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada. Sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, sveobuhvatna obnova podrazumijeva provođenje integralne energetske obnove ili dubinske obnove te jedne ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa prema projektnoj dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva, pri čemu je potrebno naglasiti kako se mjerama za unaprjeđenjem ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade treba povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Zgrade javnog sektora su one u kojima se obavlja društvena djelatnost i koje su u pretežitom vlasništvu tijela državne vlasti i državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), udruga građana, vjerskih zajednica, javnih ustanova i ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost, a osnovane su od strane Republike Hrvatske, JLP(R)S, vjerskih zajednica ili drugih javnih ustanova i ustanova čiji su osnivači također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice, koji su u okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji. U smislu ovog Poziva pretežito vlasništvo javnog sektora podrazumijeva da je najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade koja se obnavlja u vlasništvu javnog sektora, dok se društvena djelatnost mora obavljati kontinuirano na najmanje 80% ukupne korisne površine iste.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu, odnosno energetsko troškovni centar (ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:

 
  1. cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;
  2. dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;
  3. kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;
  4. dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

Prijavitelj na predmetni Poziv može podnijeti više projektnih prijedloga, ali za različite ETC-ove, s napomenom da se pojedinom korisniku bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Europske unije.

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije te mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, kao i horizontalne mjere osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Retroaktivno financiranje aktivnosti projekta koje su započele ili su već izvršene prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava moguće je isključivo ako se radi o troškovima povezanima s  mjerama izrade energetskog pregleda i energetskog certifikata prije obnove za zgrade čije ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2 te izrade glavnog projekta energetske obnove i ostale projektne dokumentacije, kao i aktivnosti upravljanja projektom i administracije (u dijelu koji se odnosi na pripremu projektnog prijedloga). Provedba mjera energetske obnove, kao i mjere stručnog nadzora građenja, odnosno projektantskog nadzora te koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, kao i aktivnost promidžbe i vidljivosti projekta, ne smiju započeti prije potpisivanja Ugovora.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%. Prijavitelji su dužni, iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način, sredstvima koja ne predstavljaju sredstva Europske unije osigurati sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava, kao i sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi dvadeset tisuća eura, a najviši čak 8 milijuna eura.

Također, naglašavamo kako će potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju biti i stručna podrška Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pripremi njihovih projektnih prijedloga, a ovo Ministarstvo će po objavi Poziva za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams. Ističemo kako će se prijave za korištenje stručne podrške podnositi nakon objave Poziva, u razdoblju i na način definiran Pozivom. 

U slučaju da jedan ili više suvlasnika obavlja gospodarsku djelatnost unutar zgrade javnog sektora koja je predmet projektnog prijedloga, bespovratna sredstva unutar ovog Poziva dodjeljivat će se u skladu s Programom dodjele de minimis potpora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, koji će biti objavljen prije same objave Poziva, a prema kojem pojedinačni korisnik potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine može primiti najviše 200.000,00 eura. Iznos potpore male vrijednosti (de minimis) izračunava se na temelju kapaciteta koji se koristi za obavljanje gospodarske djelatnosti u zgradi koja je predmet projektnog prijedloga u odnosu na dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava.

Podsjećamo kako je javni sektor dužan upravljati potrošnjom energije i vode na energetski učinkovit način te redovito pratiti i unositi podatke o potrošnji energije i vode u zgradama ili dijelovima zgrada na korištenju i/ili u vlasništvu ili u kojima se energija plaća javnim sredstvima u Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) i redovito ažurirati podatke o energetskim svojstvima zgrada, sve u skladu s odredbama važećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Ostali detalji o Pozivu bit će poznati po skoroj objavi istog te pozivamo potencijalne prijavitelje da redovito prate mrežne stranice ovog Ministarstva https://mpgi.gov.hr/ , kao i javnog portala sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr


Izvor: mpgi.gov.hr