12.10.2021

[NAJAVA] Treći javni poziv inicijative EU City Facility – poziv na informativni webinar

Kroz nekoliko dana, 15. listopada, očekuje se objava trećeg javnog poziva inicijative European City Facility, namijenjenog gradovima i općinama koje imaju usvojene akcijske planove za održivu energetiku (tzv. SEAP ili SECAP) ili neke druge slične strateške dokumente koji se tiču ostvarivanja energetskih ciljeva.

Gradovi i općine imaju važnu ulogu u energetskoj tranziciji: od podrške manjim projektima i njihovog okrupnjivanja u veće investicijske portfelje do facilitiranja procesa i povezivanja lokalnih dionika s investitorima i financijskim institucijama. Ipak, česta prepreka u operacionaliziranju takvog pristupa leži u ograničenim financijskim, pravnim i stručnim kapacitetima lokalnih vlasti da svoje energetske strategije i planove (npr. SEAP-e ili SECAP-e) prilagode i pretvore u funkcionalne ulagačke dokumente.

Upravo stoga, u okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC).  U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Tijekom razdoblja provedbe EUCF inicijative, od 2020. do 2023. godine, planirana su 4 kruga poziva na dostavu prijava gradova i općina koji žele iskoristiti priliku za financijskom i stručnom pomoći u izradi svojih investicijskih koncepata.
1. javni poziv    25. svibnja 2020. - 2. listopada 2020.
2. javni poziv     29. ožujka 2021. - 31. svibnja 2021.
3. javni poziv     15. listopada  -  17. prosinca 2021.
4. javni poziv     svibanj - lipanj 2022.

Prvi informativni webinar programa EU City Facility na kojemu će biti predstavljen javni poziv te uvjeti i način prijave održat će se 14. listopada u 11 sati. Za sudjelovanje na besplatnom webinaru potrebna je prijava koja se vrši preko poveznice.

Više informacija o načinu prijave dostupno je na službenim mrežnim stanicama.