19.07.2010

Natječaji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je dana 19.07.2010. godine natječaje za korištenje sredstava Fonda za programe i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te za programe i projekte koje provode nevladine udruge. Natječaji su objavljeni u Narodnim novinama, dnevnim listovima i web stranici Fonda.


Više o natječajima pogledajte na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i enegergetsku učinkovitost.